BEK
Sài Gòn Trend Củi Rooftop – một địa điểm chill ở quận Tân Bình Củi Rooftop nằm ở tầng 4 trên một toà nhà cao

Củi Rooftop nằm ở tầng 4 trên một toà nhà cao

Củi Rooftop nằm ở tầng 4 trên một toà nhà cao

Củi Rooftop nằm ở tầng 4 trên một toà nhà cao

Buổi tối lên đèn nhìn vào quầy ta nói ngầu

Bài Viết Nổi Bật